برای توسعه پایدار کسب و کار شما؛ آکادمی اُکسل برنامه گسترده و تضمین شده 3 گانه ای دارد که طی 8 مرحله همگام با هم در مسیر رشد کسب و کار و بازارسازی حرکت می کنند که عبارتند از:

  • سیستم سازی
  • تجزیه و تحلیل بازار
  • بازاریابی